Winsewida

Privacy verklaring

Privacy verklaring stichting Winsewida

Stichting Winsewida verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Stichting Winsewida acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren de laatste versie op onze website. Indien u na het lezen van onze privacy verklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Rijksweg oost 139

9611CE Sappemeer

0598-371024

info@winsewida.nl

Persoonsgegevens

 De volgende gegevens worden door stichting Winsewida verzamelt:

 1. Naw gegevens
 2. BSN
 3. Geboortedatum
 4. Geslacht
 5. (Indien van toepassing) beschikkingsnummer
 6. Toegewezen product
 7. Zorgvraag

Deze gegevens worden door stichting Winsewida gebruikt voor dossiervorming, om kosten te kunnen declareren en de eigen bijdrage te berekenen.

Rechten van betrokkenen

Het recht op dataportabiliteit.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die stichting Winsewida van u heeft. Zo kunt u uw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u stichting Winsewida vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit is alleen van toepassing op digitale gegevens en het betreft de persoonsgegevens die stichting Winsewida óf met toestemming van u verwerkt óf om een overeenkomst met u uit te voeren.

Het recht op vergetelheid.

In sommige gevallen heeft u het recht om ‘vergeten’ te worden. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 1. Stichting Winsewida heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de stichting ze heeft verzameld of waarvoor de stichting ze verwerkt.
 2. U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan stichting Winsewida voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van u zwaarder wegen dan het belang van stichting Winsewida om de persoonsgegevens te verwerken.
 4. Stichting Winsewida verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 5. Stichting Winsewida is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 6. U bent jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Recht op inzage.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die stichting Winsewida van u verwerkt in te zien. Bij inzageverzoeken zal stichting Winsewida ook laten weten:

 1. Waarom stichting Winsewida bepaalde gegevens verwerkt.
 2. Welke soorten persoonsgegevens stichting Winsewida verzamelt.
 3. Indien van toepassing: aan welke organisaties stichting Winsewida de persoonsgegevens doorgeeft.
 4. Hoe lang stichting Winsewida de persoonsgegevens bewaart. En als dit niet precies aan te geven is, welke criteria stichting Winsewida hanteert om een bewaartermijn te bepalen.
 5. Welke privacyrechten mensen hebben.
 6. Dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. Indien van toepassing: van welke organisatie stichting Winsewida persoonsgegevens heeft ontvangen als stichting Winsewida deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.
 8. Indien van toepassing: op basis van welke logica stichting Winsewida een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

Recht op rectificatie en aanvulling.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die stichting Winsewida verwerkt te wijzigen, indien deze onjuist zijn. Ook heeft u het recht om persoonsgegevens aan te laten vullen.

Stichting Winsewida is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt en dient deze te actualiseren indien nodig.

Indien stichting Winsewida onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen heeft verstrekt, dan moet zij de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet stichting Winsewida ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

Het recht op beperking van de verwerking:

U heeft, in bepaalde situaties, het recht om minder gegevens te laten verwerken. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 1. Gegevens zijn mogelijk onjuist. Stichting Winsewida mag dan deze gegevens niet gebruiken zolang zij nog niet gecontroleerd heeft of de gegevens wel kloppen.
 2. De verwerking is onrechtmatig. Stichting Winsewida mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar u wil niet dat stichting Winsewida de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen.
 3. Gegevens zijn niet meer nodig. Stichting Winsewida heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor zij ze heeft verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.
 4. U maakt bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dan moet stichting Winsewida stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij stichting Winsewida dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u. Zo lang nog niet duidelijk is welke gronden zwaarder wegen, mag stichting Winsewida de gegevens niet verwerken.
 5. Derde partijen informeren. Indien stichting Winsewida de betreffende persoonsgegevens aan andere partijen heeft verstrekt, dan moet zij deze organisaties laten weten dat zij het gebruik van deze gegevens heeft beperkt en dat zij dat dus ook moeten doen.
 6. Als iemand van wie stichting Winsewida persoonsgegevens verwerkt er om vraagt, moet zij ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

Bij stichting Winsewida is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, moet stichting Winsewida stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken hebben met een rechtsvordering.

Zo lang nog niet duidelijk is welke gronden zwaarder wegen, mag stichting Winsewida de betreffende gegevens niet verwerken. Zij stelt dan een beperking van de verwerking in.

Termijn

Indien u een verzoek doet betreffende het hiervoor geschrevene, zal stichting Winsewida binnen één maand ofwel het verzoek hebben uitgevoerd en de verzoeker hierover hebben geïnformeerd, of hebben aangegeven waarom stichting Winsewida geen gehoor geeft aan het verzoek. In uitzonderlijke gevallen mag stichting Winsewida binnen drie maanden reageren op een verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Of wanneer het aantal ontvangen verzoeken van dezelfde persoon extreem hoog is. Dan zal stichting Winsewida alsnog binnen één maand laten weten dat zij meer tijd nodig heeft om op het verzoek te reageren.

Kosten

In principe zal stichting Winsewida geen kosten berekenen voor het verwerken van verzoeken. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat een verzoek ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld omdat iemand heel veel verzoeken indient) mag stichting Winsewida een redelijke administratieve vergoeding vragen.

Meldplicht datalekken

Indien er sprake is van een datalek, zal dit worden gedocumenteerd en zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/